Strīdu risināšanas politika

Trīsstūri un matemātikas uzdevumu risināšanaе Režģis - kā mārketinga un SEO semantiskais kodols (Ilustrācija)
Bulta pa kreisi ar JavaScript animāciju
Bulta pa labi ar JavaScript animāciju
Punkti slaidera elementi mājas lapā
Social
Punkti slaidera elementi mājas lapā

TASKIT servisa strīdu risināšanas politika

Pēdējās pārskatīšanas datums – 06.11.

TASKIT pakalpojuma strīdu risināšanas politika (turpmāk “Strīdu risināšanas politika” vai “Politika”) regulē strīdu risināšanas kārtību, kas saistīta ar TASKIT interaktīvā tiešsaistes pakalpojuma izmantošanu, kas pieejams, izmantojot domēnu un vietni https://taskit.lv/ (“Service TASKIT”), kuru nodrošina un pārvalda Legram, reģistrācijas Nr. 42403038625, kas atrodas Salnas 5-40, Rīga, LV-1021, Latvija, un darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk “Operators”). Šī strīdu risināšanas politika ir neatņemama TASKIT pakalpojumu sniegšanas noteikumu un piedāvājuma līguma sastāvdaļa, kas regulē jūsu attiecības ar Operatoru, un ir juridiski saistošs līgums starp personu, kas pieņem TASKIT pakalpojumu sniegšanas noteikumus un TASKIT lietotāja līgumu un izmanto TASKIT servisu Pakalpojumu saņemšanai, kā noteikts TASKIT Lietošanas noteikumos un Lietotāja līgumā (“Jūs” vai “Lietotājs”), un Operatoru, kurš regulē strīdu izšķiršanu, kas izriet no jūsu lietošanas vai nespējas izmantot TASKIT servisu, Pakalpojumus, un citi strīdi, kas saistīti ar TASKIT servisu  un tā noteikumiem, var tikt vērsti pret jums saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo strīdu izšķiršanas politiku. Pieņemot Lietošanas noteikumus un Lietotāja līgumu, izmantojot TASKIT servisu un pakalpojumus vai citādi piekļūstot un izmantojot TASKIT servisu, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis strīdu risināšanas politiku, izprotat tā noteikumus un piekrītat, ka tā noteikumi ir juridiski saistoši bez jebkādiem ierobežojumiem. Šī strīdu risināšanas politika var tikt mainīta; Lūdzam, katru reizi, kad piekļūstat TASKIT servisam vai izmantojat to, izskatiet strīdu risināšanas politiku. Ja jūs nepiekrītat strīdu risināšanas noteikumiem, kas saistīti ar TASKIT sniegto servisu, kas noteikti šajā strīdu risināšanas politikā, jūs nevarat piekļūt un izmantot TASKIT servisu, kā arī pasūtīt un saņemt pakalpojumus.

Šī politika ir neatņemama Lietošanas noteikumu un TASKIT Lietotāja līguma sastāvdaļa, un tā attiecas tikai un vienīgi uz strīdiem, kas saistīti ar TASKIT pakalpojumu un pakalpojumiem, kā noteikts Lietošanas noteikumos un Lietotāja līgumā.

DEFINĪCIJAS

Šajā strīdu risināšanas politikā turpmāk sniegtajām definīcijām būs šāda nozīme:

“Pretendents” ir jebkura persona, izņemot Lietotāju, kura vēršas pie Operatora ar sūdzību. Par Pretendentu tiek uzskatīti:

 • fiziskas personas;
 • individuālie uzņēmēji un juridiskās personas;
 • autortiesību īpašnieki;
 • bezpeļņas un nevalstiskās organizācijas;
 • valdības aģentūras un pakalpojumi, tostarp, bet neaprobežojoties ar tiesām un tiesībaizsardzības aģentūrām.

“Sūdzība” ir oficiāla sūdzība, kuru Pretendents ir sagatavojis un Operatoram nosūtījis Pret Lietotāju saskaņā ar šo politiku.

“Atbilde” ir oficiāla atbilde uz Sūdzību, kuru Lietotājs sagatavojis un nosūtījis Operatoram pēc tam, kad Sūdzības iesniedzējs ir iesniedzis Sūdzību pret Lietotāju saskaņā ar šo politiku.

Visi pārējie termini tiek lietoti ar lielo burtu un tiek izmantoti šajā Politikā ar to nozīmi, kas tiem piešķirta Lietošanas noteikumos.

STRĪDU RISINĀŠANAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI

Saistībā ar sūdzībām un no tām izrietošajiem strīdiem Operators paziņo un īsteno šādus principus:

Piemērojamie likumi un apsvērumu objektivitāte

Operators paziņo, ka visi strīdi, kas rodas no Sūdzībām, kas iesniegtas saskaņā ar šo Politiku, tiks izskatīti objektīvi, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Lietotāja labticības pieņēmums

Operators ciena un novērtē Lietotājus, un sagaida, ka Lietotāji ievēros piemērojamo likumu un normatīvo aktu prasības un godprātīgi izmantos TASKIT pakalpojumus.

Šajā Politikā noteiktā Sūdzību un no tām izrietošo strīdu izskatīšanas kārtība nodrošina Lietotājiem iespēju aizsargāt savas intereses un tiesības, nosūtot anonīmas un pamatotas atbildes uz Pretendentu iesniegtajām Sūdzībām par Pakalpojuma izmantošanu Lietotāju sniegtais pakalpojums un nodrošina Pretendentiem iespēju iesniegt šādas oficiālas Sūdzības. Šī politika neregulē strīdu izšķiršanu starp Lietotājiem un Operatoru.

Sūdzību un Atbilžu iesniegšana Operatoram un to izskatīšana ir bez maksas.

Operators neuzskata anonīmas sūdzības, kā arī sūdzības, kas iesniegtas trešo personu interesēs, ja vien nav tiesību likumiski pārstāvēt personu intereses un to neapstiprina derīga pilnvara.

Pretendentiem nevajadzētu izmantot šajā Politikā noteikto procedūru, lai traucētu likumīgai informācijas izplatīšanai, TASKIT servisa darbībai, kā arī Operatora sniegtiem Pakalpojumiem, izmantojot TASKIT servisu.

STRĪDU RISINĀŠANAS PROCEDŪRA

Strīdu izšķiršanas procedūra saskaņā ar šo politiku ir sadalīta 5 secīgos posmos:

1. posms: Lietotāja un pretendenta tieša mijiedarbība

Pretendentiem, kuri uzskata, ka Lietotāju darbības un TASKIT pakalpojuma izmantošana jebkādā veidā pārkāpj vai potenciāli var aizskart viņu tiesības vai likumīgās intereses, pirms sūdzību iesniegšanas saskaņā ar šo politiku, ir jāsazinās tieši ar attiecīgajiem lietotājiem, jo ​​vairumā gadījumu šāda tieša mijiedarbība starp Pretendentiem un Lietotājiem ļauj ātri un mierīgi atrisināt lielāko daļu pretenziju un konfliktu.

2. posms: Sūdzības sagatavošana un iesniegšana

Ja strīds netiek atrisināts pārrunu ceļā tieši starp Lietotāju un Pretendentu 1. posma laikā, Pretendents var iesniegt Operatoram oficiālu Sūdzību. Tomēr Sūdzību iesniedzējs var iesniegt tikai tad, ja Sūdzības iesniedzējs ir saņēmis no attiecīgā Lietotāja tiešu un nepārprotamu atteikumu izšķirt strīdu draudzīgā ceļā un ievērot Sūdzības iesniedzēja prasības.

Sūdzība jāsniedz latviešu vai krievu valodā un jānosūta Operatoram:

uz Operatora e-pasta adresi Sūdzībām: [email protected]
caur TASKIT servisa sadaļu “Atsauksmes” https://taskit.lv/kontakti/
izmantojot īpašu sūdzību veidlapu pasūtītā pakalpojuma lapā.

Sūdzībā jāietver:

precīza un pilnīga informācija par Pretendentu un attiecīgā gadījumā informācija par Pretendenta likumīgo pārstāvi un pilnvaras kopija, kas pilnvaro minēto pārstāvi pārstāvēt Pretendenta intereses un iesniegt Sūdzību;
informācija par attiecīgo Lietotāju, pret kuru tiek iesniegta Sūdzība;
detalizēts Lietotāja darbības vai bezdarbības apraksts, kas, pēc Pretendenta domām, jebkādā veidā pārkāpj vai jebkādā veidā var aizskart Pretendenta tiesības un likumīgās intereses, kā arī šo tiesību un likumīgo interešu apraksts;
detalizētas un tiešas atsauces uz normatīvajiem aktiem, uz kuriem balstās sūdzībā ietvertās prasības;
kopija vai ekrānuzņēmums par Lietotāja tiešu un nepārprotamu atteikšanos mierīgi atrisināt strīdu un izpildīt Pretendenta prasības šīs procedūras 1. posmā;
veidi, kā sazināties ar Pretendentu un / vai Pretendenta likumīgo pārstāvi, ieskaitot derīgu e-pasta adresi, tālruņa numuru.
Sūdzībai var pievienot papildu informāciju atbalstošā elektroniskā formā, kas nepārsniedz 24 megabaitus.
Vienā sūdzībā var būt informācija par vairākiem Pretendenta tiesību un likumīgo interešu pārkāpumu gadījumiem vai iespējamiem pārkāpumiem.
Operators patur tiesības neizskatīt Sūdzības, kuru saturs neatbilst šīs Politikas sadaļas prasībām.

3. posms: Sūdzības izskatīšana; Lietotāju atbildes

Pēc tam, kad Pretendents ir nosūtījis Sūdzību un Operators to saņēmis, Operators nosūta uz Pretendenta Sūdzībā norādīto e-pasta adresi apstiprinājumu par Sūdzības saņemšanu un sāk Sūdzības izskatīšanu, kas aizņem līdz 15 (piecpadsmit) darba dienām no dienas, kad Operators saņēmis Sūdzību.

Gadījumā, ja Sūdzības pārbaudes rezultātā Operators pēc saviem ieskatiem secina, ka Sūdzība neatbilst šīs Politikas prasībām, Operators nosūta uz e-pasta adresi, kuru norādījusi Pretendents, paziņojumu, ka Sūdzība neatbilst noteiktajām prasībām, norādot attiecīgās Pretendenta kļūdas ar lūgumu nosūtīt precīzētu un / vai trūkstošu informāciju. Šajā gadījumā iesniegtās Sūdzības izskatīšana tiek apturēta, līdz Operators saņem no Pretendenta visu pieprasīto informāciju, kas Pretendentam jāsniedz 5 (Piecu) darba dienu laikā no attiecīgā Operatora paziņojuma saņemšanas dienas.

Gadījumos, kad Sūdzībā nav norādīta Pretendenta vai Pretendenta likumīgā pārstāvja e-pasta adrese vai cita kontaktinformācija, vai ja Pretendents nesniedz papildu augstākminēto informāciju, vai, ja pieprasītā informācija Operatoram netiek sniegta augstākminētajā noteiktajā 5 dienu periodā, Sūdzības izskatīšana tiek automātiski pārtraukta, pēc kuras Pretendents var iesniegt citu Sūdzību.

Ja Sūdzību (un visu papildu informāciju, ja piemērojama) Operators saņem šajā Politikā noteiktajā termiņā un atbilstošu šīs Politikas prasībām, Operators paziņo Lietotājam par saņemto Sūdzību un nosūta Lietotājam Sūdzības kopiju ar prasību Lietotājam iesūtīt atbildi uz Sūdzību. Atbilde uz Sūdzību Lietotājam jānosūta 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Lietotājam tika nosūtīta Sūdzības kopija un prasība sniegt Operatoram atbildi uz Sūdzību.

Lietotāja atbildē uz sūdzību jāietver:

 • iemeslus, kādēļ atteicās no strīda izšķiršanas mierīgā ceļā un Pretendenta prasību izpildes šīs procedūras 1. posmā;
 • un lietotāja nostājas pamatojums attiecībā uz piekrišanu vai nepiekrišanu Sūdzībā ietvertajām Pretendenta prasībām;

Pārskatam var pievienot elektronisku papildinformāciju, kas nepārsniedz 24 megabaitus.

Ja Sūdzību (un visu papildu informāciju, ja piemērojama) Operators saņem šajā Politikā noteiktajā termiņā un tas atbilst šīs Politikas prasībām, neatkarīgi no tā, vai Operators ir saņēmis no Lietotāja atbildi uz Sūdzību, Operators:

 • sāk Sūdzības izskatīšanu pēc būtības;
 • un pa e-pastu paziņo Pretendentam un attiecīgajam Lietotājam par Sūdzības izskatīšanas uzsākšanu;

4. posms: Sūdzības izskatīšana pēc būtības

Sūdzības izskatīšanu pēc būtības Operators veic 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Operators paziņo Lietotājam un Pretendentam par Sūdzības izskatīšanas uzsākšanu.

Sūdzība tiek izskatīta pēc būtības neatkarīgi no tā, vai Operators ir saņēmis Lietotāja atbildi uz Sūdzību vai nē. Ja ir saņemta atbilde uz sūdzību, Operators ņem to vērā, lemjot par turpmākajām darbībām ar Sūdzību.

5. posms: Operatora lēmums un turpmākās darbības

Sūdzības izskatīšanas pēc būtības pabeigšanas fakts ir Operatora lēmums atteikties izpildīt Pretendenta prasības vai pilnībā vai daļēji izpildīt Pretendenta prasības. Operators paziņo Pretendentam un Lietotājam par pieņemto lēmumu pa e-pastu.

Gadījumā, ja Operators nolemj pilnībā vai daļēji izpildīt Pretendenta prasības, Operators pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu par:

 • īslaicīgu Lietotāja piekļuves TASKIT pakalpojumam apturēšanu, bloķējot Lietotāja personīgo kontu;
 • VAI pilnībā dzēst Lietotāja personīgo kontu no  TASKIT portāla, ja izrādījies, ka Lietotājs ar savu rīcību rupji pārkāpis piemērojamos likumus un / vai Pretendenta tiesības un likumīgās intereses.

Pietiekams iemesls Lietotāja piekļuves TASKIT servisam īslaicīgai apturēšanai būs jebkura Lietotāja darbība, kas neatbilst Pakalpojuma izmantošanai atbilstoši tā paredzētajam mērķim un Lietošanas noteikumiem. Šādus pamatojumus Operators pārbaudīs tikai attiecībā uz katru Sūdzību.

Pēc attiecīgā Lietotāja personīgā konta bloķēšanas vai dzēšanas Operators nosūta Pretendentam un Lietotājam paziņojumu par bloķēšanu vai dzēšanu, norādot bloķēto / dzēsto personīgo kontu, datumu, kurā bloķēšana / dzēšana tika veikta, datumu pēc Sūdzības saņemšanas ar tās reģistrācijas numuru un Operatora darbinieku kontaktiem, kuri izskatīja Sūdzību un pieņēma lēmumu bloķēt vai dzēst Personīgo kontu.

Lietotājam, kura personīgais konts ir bloķēts saskaņā ar šo politiku, ir tiesības 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no bloķēšanas brīža paziņot par savu nepiekrišanu veiktajām darbībām, nosūtot paziņojumu par nepiekrišanu bloķēšanai attiecīgajiem Operatora darbiniekiem, pamatojot Lietotāja darbību likumību.

Ja strīdā iesaistītās puses nepiekrīt Operatora Sūdzības izskatīšanas rezultātiem saskaņā ar šīs politikas noteikumiem, Pretendentam vai Lietotājam ir tiesības vērsties tiesā vai šķīrējtiesā, vai citā iestādē, kas ir pilnvarota izskatīt šādas sūdzības un / vai strīdus tieši pret otru. Tajā pašā laikā ne Pieteikuma iesniedzējam, ne Lietotājam nav tiesību iesaistīt Operatoru kā jebkuru procesa dalībnieku, tostarp kā līdzatbildētāju vai trešo personu.

Ja Operatoram tiek izsniegta tiesas lēmums par prasības pieteikuma pieņemšanu un / vai attiecīgo pagaidu pasākumu kopija, izmeklēšanas iestāžu lēmums vai cits pilnvaroto iestāžu dokuments, ko tās pieņēmušas atbilstoši viņu kompetencei saistība ar Sūdzību / pretenziju, Lietotāja piekļuves TASKIT servisam bloķēšana un / vai piekļuve lietotāja personīgajam kontam TASKIT portālā turpinās līdz Sūdzības un / vai strīda izskatīšanas beigām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ja attiecīgā sūdzība / pretenzija tiek izskatīta attiecīgajā pilnvarotajā struktūrā saskaņā ar

ar iepriekš minēto, Operators atjauno Lietotāja piekļuvi TASKIT dienestam tikai strīda atrisināšanas gadījumā, kura faktu apstiprina strīdā iesaistītajām pusēm saistošs dokuments un dokuments, kas stājās likumīgā spēkā, ko izdevusi attiecīgā pilnvarotā iestāde (piemēram, tiesas lēmums, kas stājies likumīgā spēkā).

STRĪDU RISINĀŠANAS POLITIKAS ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA

Pretendentiem ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot šajā Politikā noteikto strīdu izšķiršanas procedūru, proti:

 • atkārtoti vērsties ar Sūdzībām attiecībā uz vienu un to pašu Lietotāju;
 • atkārtoti iesniegt Sūdzības, kas formāli atbilst šīs politikas prasībām, bet pārbaudē satur apzināti nepatiesu informāciju;
 • viltot dokumentus (ieskaitot elektroniskos) un informāciju;
 • izmantot automātiskos sūtījumus un / vai robotus, lai iesniegtu sūdzības un / vai sazinātos ar Operatoru.

Lai aizsargātu Lietotājus no Pretendentu ļaunprātīgas rīcības saistībā ar šajā Politikā noteikto kārtību, Operators patur tiesības neņemt vērā sūdzības, kas saņemtas no Pretendentiem, kuri ir ļaunprātīgi izmantojuši šajā Politikā noteikto kārtību un pārkāpuši šīs Politikas sadaļas noteikumus.

OPERATORA TIESĪBAS

Lai aizsargātu Lietotājus no Pretendentu ļaunprātīgas rīcības saistībā ar šajā Politikā noteikto kārtību, Operators patur tiesības neņemt vērā sūdzības, kas saņemtas no Pretendentiem, kuri ir ļaunprātīgi izmantojuši šajā Politikā noteikto kārtību un pārkāpuši šīs Politikas sadaļas noteikumus.

PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA

Izņemot gadījumus, kurus nepārprotami aizliedz piemērojamie noteikumi vai kas noteikti šajā politikā, šo Politiku reglamentē Latvijas Republikas likumi.

KONFIDENCIALITĀTE

Visus dokumentus un elektroniskos ziņojumus, kas saistīti ar Sūdzībām, Operators glabā 1 (vienu) kalendāro gadu no Sūdzības iesniegšanas dienas.

Operators neizpauž informāciju par Sūdzībām trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti spēkā esošajos likumos, Lietošanas noteikumos un šajā Politikā.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Operators patur tiesības mainīt, atjaunināt, papildināt, pārskatīt vai citādi mainīt šo politiku, lai tā atbilstu jaunajiem piemērojamajiem likumiem un / vai noteikumiem un / vai uzlabotu TASKIT servisu. Ieviest jaunus vai papildu noteikumus, politikas, noteikumus vai nosacījumus saistībā ar TASKIT servisu, laiku pa laikam ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Operators var paziņot par izmaiņām šajā politikā, nosūtot e-pasta ziņojumu uz jūsu personīgajā kontā norādīto e-pasta adresi un / vai ievietojot paziņojumu TASKIT portālā. Visas šīs politikas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties un tiek ietvertas Politikā šāda paziņojuma nosūtīšanas un / vai izlikšanas laikā. Jūs esat atbildīgs par šīs politikas regulāru pārskatīšanu. TASKIT servisa vai tā daļas izmantošana pēc paziņojuma par šīs politikas izmaiņām ievietošanas TASKIT portālā vai citādi informējot, nozīmēs jūsu piekrišanu šādām izmaiņām un tiks uzskatīta par jūsu piekrišanas izpausmi, kas ir juridiski saistoša. Ja jūs iebilstat pret jebkādām šādām izmaiņām, jums ir tiesības dzēst savu personīgo kontu un pārtraukt TASKIT servisa izmantošanu.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi par šo Strīdu izšķiršanas politiku vai vēlaties par to iesniegt sūdzību vai atsauksmes, lūdzu, sazinieties ar Operatoru, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

Lai iesniegtu sūdzības un atsauksmes, rakstiet: [email protected]

Punkti slaidera elementi mājas lapā
Taskit blogs

Pēdējie jaunumi un aktualitātes

Sekojiet mūsu jaunumiem un pārdomām saistītām ar dažādām darbības jomām, tajā skaitā dizaina, mākslas, programmēšanas, konsultāciju un citām nozarēm.