Vietnes lietotāja līgums

Trīsstūri un matemātikas uzdevumu risināšanaе Režģis - kā mārketinga un SEO semantiskais kodols (Ilustrācija)
Bulta pa kreisi ar JavaScript animāciju
Bulta pa labi ar JavaScript animāciju
Punkti slaidera elementi mājas lapā
Social
Punkti slaidera elementi mājas lapā

Šis Taskit.lv vietnes lietotāja līgums (turpmāk “Līgums”) ir noslēgts starp Legram, reģistrācijas numurs 42403038625, kas atrodas adresē: Salnas 5-40, Rīga, LV-1021, Latvija, rīkojoties uz Statūtu pamata (turpmāk “Operators”) un persona, kura veiksmīgi reģistrējusies Taskit.lv tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā – “Serviss”) un sākusi izmantot Servisu (turpmāk tekstā – “Lietotājs”).

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šī Līguma nosacījumus. Piekrītot šī līguma nosacījumiem, veiksmīgi reģistrējoties vietnē Taskit.lv un uzsākot pakalpojuma izmantošanu, nozīmē pilnīgu un beznosacījumu piekrišanu šī Līguma noteikumiem un visiem citiem dokumentiem, uz kuriem saites ir norādītas šajā Līgumā (turpmāk saukti “Saistītie dokumenti“). Šajā Līgumā Lietotāju un Operatoru turpmāk kopā sauc par “Pusēm” un atsevišķi par “Puse”.

Šis nav atlīdzības līgums par pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumu lietošanas tiesību nodošanu, licences līgums vai jebkurš cits līgums, kas ietver samaksu par Operatora pakalpojumiem vai atlīdzību Operatoram, bet ir vispārīgu noteikumu un prasību kopums, kas reglamentē Pakalpojuma izmantošanu Lietotājam.

Piekrītot šī Līguma nosacījumiem, Lietotājs apliecina un garantē, ka viņš ir sasniedzis vismaz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu un ir pilngadīgs saskaņā ar tās valsts likumiem, kuras pilsonis ir Lietotājs.

PAMATDEFINĪCIJAS

“Serviss” – Operatoram piederoša interaktīvs programmatūras komplekss, tostarp mājas lapa, kas atrodas interneta vietnē https://taskit.lv un paredzēta Lietotāja lietošanai saskaņā ar tajā ievietotajiem noteikumiem.

“Lietotājs” – fiziska persona, kura ir reģistrēta Servisā kā Lietotājs un ir piekritusi šim Līgumam un Saistīto dokumentu noteikumiem.

“Personīgais kabinets” – Servisa personalizētā sadaļa, kas ir slēgta publiskai piekļuvei. Piekļuve Personīgajam Kabinetam tiek veikta, Servisa pieteikšanās lapā ievadot autentifikācijas datus: lietotājvārdu un paroli.

“Apmaksas sistēmas” – apmaksas sistēmas Paypal, Stripe un Bankas pārskaitījums uz Servisa kontu. 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1 Piekrītot šī Līguma noteikumiem un izveidojot Lietotāja Personīgo Kabinetu Servisā, Lietotājs apņemas izpildīt un ievērot visus Servisa izmantošanas noteikumus un prasības, Saistīto Dokumentu noteikumus, piekrīt trešo personu pakalpojumu apmaksas noteikumiem un cenām, kā arī noteikumiem maksājumu veikšanai Servisa ietvaros, un Operators nodrošina Lietotājam piekļuvi Servisam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Saistītajiem dokumentiem.

1.2 Nekādā gadījumā Lietotājam netiek piešķirtas nekādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Servisu un tā programmatūru.

1.3 Pilns Servisa apraksts, pakalpojumu saraksts un Servisa funkcionalitāte, kas ir pieejama Lietotājam, tiek parādīta Lietotāja Personīgajā Kabinetā, kā arī Saistītajos Dokumentos. Visi Saistīto Dokumentu noteikumi attiecas uz šo Līgumu un tā, it kā tie būtu tieši vai ar atsauci tajā iekļauti.

2.PUŠU PIENĀKUMI UN SAISTĪBAS

2.1. Lietotājam ir tiesības:

2.1.1. Jebkurā laikā pārtraukt Servisa lietošanu;

2.1.2. Izmaksāt Lietotāja atlīdzības summas saskaņā ar Maksājumu sistēmas noteikumiem un Saistītajiem Dokumentiem;

2.1.3. Izmantot Servisa funkcionalitāti atbilstoši paredzētajam mērķim;

2.2 Lietotāja pienākumi:

2.2.1 Reģistrēt Lietotāja Personīgo Kabinetu Servisā;

2.2.2 Pareizi aizsargāt Lietotāja lietotājvārdu un paroli, kas nepieciešama, lai pasargātu piekļuvi Servisam no trešo personu negodīgas izmantošanas, un nekavējoties informēt Operatoru par visiem negodīgas lietošanas gadījumiem, izmantojot Atgriezenisko Saiti;

2.2.3 Apmaksāt trešo personu-Lietotāju pakalpojumus izmantojot Maksājuma sistēmas.

2.3 Operātora tiesības

2.3.1 Atteikt izmantot Servisu un bloķēt Lietotāja Personīgo Kabinetu, neizmaksājot atlikuma summu, ja izrādās, ka Lietotājs ir pārkāpis kādu no šī Līguma vai Saistīto Dokumentu noteikumiem;

2.3.2 Operatoram ir tiesības uzraudzīt Lietotāju personīgo saraksti Servisā, lai pārliecinātos, ka Lietotāji ievēro šī Līguma noteikumus, kā arī Saistīto Dokumentu noteikumus. Kā arī, Operatoram ir tiesības iepazīties ar personīgās sarakstes saturu.

2.4 Darījumu drošība

2.4.1 Drošus maksājuma darījumus starp Lietotājiem nodrošināšana Maksājumu sistēma, kuru Lietotāji izmanto maksājumu veikšanai.

2.5 Operators garantē

2.5.1 Ka viņam ir visas nepieciešamās tiesības, lai nodrošinātu Lietotājam iespēju izmantot Servisu saskaņā ar šo Līgumu.

3. MAKSĀJUMI, APRĒĶINI, IZMANTOJOT PAKALPOJUMU

3.1 Visus maksājumus, izmantojot Servisu, Lietotājs veic, izmantojot Maksājumu sistēmas, saskaņā ar noteikumiem, Līguma noteikumiem.

3.2 Par noteiktām darbībām, kas veiktas, izmantojot Servisu (piemēram, par Lietotāja veikto darbu un / vai Lietotāja sniegtajiem pakalpojumiem dažādu Pakalpojumu ietvaros, ko Lietotājs ievietojis Servisā un kurus pasūtījuši citi Sservisa lietotāji), Lietotājs var saņemt samaksu par savu darbu / pakalpojumiem (“Lietotāja atlīdzība” “), izmantojot Maksājumu sistēmu.

3.3 Pieņemot šī Līguma noteikumus, Lietotājs piekrīt, ka Operators nesniedz Lietotājam nekādus atalgotus pakalpojumus un nepieņem maksājumus vai maksājumus par labu Lietotājiem.

3.4 Operators nav atbildīgs par komisijas naudas summu, ko Maksājumu sistēma var iekasēt, pārskaitot vai saņemot maksājumus Servisa ietvaros.

Lietotājs piekrīt iepriekšminētajam nosacījumam un patstāvīgi uzņemas riskus, kas saistīti ar izvēlēto Atalgojuma saņemšanas vai citu Lietotāju pakalpojumu apmaksas metodi, piemēram: Paypal komisijas maksu, Operatora atlīdzību, kas paredzēta Operatora partnerības līgumā.

3.5 Lietotājam ir neatkarīgi jāmaksā visi nodokļi un nodevas, kas attiecas uz visām naudas summām, kuras Lietotājs saņēmis, izmantojot Servisu, un piekrīt, ka Operators nekādā ziņā nav Lietotāja nodokļu maksātājs saskaņā ar šo Līgumu vai kā citādi.

3.6 Operators nodrošina maksājumu lapas izvietošanu Servisā, lai Lietotājs varētu veikt maksājumu, izmantojot Maksājumu sistēmas, lai Lietotājs ievadītu nepieciešamos maksājuma datus. Šajā gadījumā Lietotājs piekrīt, ka Operators nepiedalās maksājumu veikšanas procesā, nav maksājumu sistēma un neapstrādā maksājumus.

4.LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

4.1 Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs pieņem tā noteikumus, un turpina darboties pilnā spēkā, līdz Lietotājs pārtrauc izmantot Servisu.

4.2 Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt piekļuvi Servisam un tā izmantošanu.

4.3 Operatoram ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt šo Līgumu, pēc Operatora ieskatiem, tostarp, ja Lietotājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem vai jebkuru saistīto dokumentu nosacījumu.

5.SAISTĪETIE DOKUMENTI

5.1 Vienlaikus ar šī Līguma noteikumu pieņemšanu un Personīgā Kabineta reģistrēšanu Servisā, Lietotājs pieņem visu ar šo Līgumu saistīto dokumentu noteikumus, kas tieši reglamentē Servisa izmantošanu un iekļauti šajā Līgumā ar atsauci (turpmāk saukti par “Saistītie dokumenti“):

5.1.1. Taskit.lv Servisa noteikumi pieejami vietnē https://taskit.lv/darba-noteikumi/;

5.1.2. Taskit.lv Servisa Privātuma Politika pieejama vietnē https://taskit.lv/konfidencialitates-politika/;

5.1.3. Taskit.lv servisa strīdu risināšanas politiku iespējams apskatīt šeit https://taskit.lv/pirceju-aizsardzibas-programma/;

5.2 Pieņemot šī Līguma noteikumus un reģistrējot Personīgo Kabinetu Servisā, Lietotājs apstiprina, ka viņš pieņem visus Saistīto dokumentu noteikumus, tostarp uzņemas atbildību par to noteikumu pārkāpšanu. Lietotājs apņemas ievērot šādu Saistīto dokumentu noteikumus un prasības visā šī Līguma darbības laikā.

5.3 Saistītie dokumenti var noteikt atbildību par to noteikumu un šī Līguma pārkāpumiem. Lietotājs apņemas ievērot šo Saistīto dokumentu noteikumus, uzņemties atbildību un prasības visā šī Līguma darbības laikā.

6. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

6.1 Šo Līgumu regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

6.2 Lietotājs un Operators vienojas pakļauties tikai Latvijas kompetento tiesu jurisdikcijai attiecībā uz jebkuru juridisku jautājumu risināšanu, kas izriet no šī Līguma.

6.3 Operators patur tiesības jebkādā veidā mainīt šo Līgumu, kā arī laiku pa laikam noteikt jaunus vai papildu noteikumus, politikas vai nosacījumus attiecībā uz doto Servisu, par to paziņojot vai nepaziņojot Lietotājam. Operatoram ir tiesības paziņot Lietotājam par šajā Līgumā izdarītajiem grozījumiem, nosūtot e-pastu uz Lietotāja personīgajā kontā norādīto e-pasta adresi vai Servisā ievietojot ziņojumu ar šādu darbību. Lietotājs nes pilnīgu atbildību par regulāru šī Līguma pārskatīšanu. Lietotāja Servisa vai tās daļas izmantošana pēc tam, kad jebkādas izmaiņas šajā Līgumā ir atspoguļotas Servisa ziņojumā vai kā citādi kluvušas pieejamas pārskatīšanai, tiks uzskatītas par Lietotāja pilnīgu piekrišanu šādām izmaiņām. Ja, Lietotājs nepiekrīt nevienai no šādām izmaiņām, viņam ir tiesības pārtraukt Servisa izmantošanu.

6.4 Lietotājs piekrīt tam, ka Lietotājs netiek uzskatīts par Operatora darbinieku, aģentu, štata darbinieku un, ka Lietotājam nav tiesības par šādu uzdoties.

6.5 Lietotājam nav tiesības pilnībā vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo Līgumu. Operatoram ir tiesības bez lietotāja piekrišanas jebkurā laikā nodot šo Līgumu vai visas tā tiesības un pienākumus.

6.6 Operātors nekādā gadījumā nenes atbildību par pienākumu neizpildi, kas izriet no iemesliem, kurus objektīvi nevar kontrolēt Operators, tostarp bez ierobežojumiem: dabas katastrofas, kari, terorisms, sacelšanās, embargo, civilo vai militāro iestāžu darbība, ugunsgrēki, plūdi, nelaimes gadījumi, streiki vai transportlīdzekļu, degvielas, enerģijas, darbaspēka vai materiālu trūkums, kā arī Operātors nav atbildīgs par trešo personu veiktajiem DDOS uzbrukumiem un (vai) citiem uzbrukumiem Servisā un par hostinga nodrošinātāja tehniskām problēmām, kas ietekmēja Servisa dabrību, kā arī par Servisa nepieejamību jebkura cita iemesla dēļ, kas nav tieši saistīts ar Operatora darbību.

7.KONTAKTINFORMĀCIJA

7.1 Ja, Lietotājam ir jebkādi komentāri vai jautājumi par Servisa lietošanu, Lietotājs var sazināties ar Operatoru, izmantojot šādu kontaktinformāciju: [email protected]

8. OPERATORA REKVIZĪTI

Sia Legram  
Reg. nr: 42403038625
Swedbank: LV65HABA0551041063021  
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

Punkti slaidera elementi mājas lapā
Taskit blogs

Pēdējie jaunumi un aktualitātes

Sekojiet mūsu jaunumiem un pārdomām saistītām ar dažādām darbības jomām, tajā skaitā dizaina, mākslas, programmēšanas, konsultāciju un citām nozarēm.